نوع حساب : 

شعبه : 

کد شعبه : 

دارنده حساب : ال ناز اکبریان علوی

شماره حساب : —

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۵۲۷۳۰۱۹۷۰

شماره شبا :

— 

نوع حساب : جاری

شعبه : آبرسان

کد شعبه : ۱۳۸۲

دارنده حساب : نوید سهرابی

شماره حساب : ۵۰۹۸۸۲۴۷۰۷

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۵۶۷۲۷۲۷۲۷

شماره شبا :

IR260120000000005098824707